Slaven fra Krossvegen (Del 1)

Halvor Tollevsen hadde blå øyne, var 180 cm høy og var lys i huden. Han var 27 år og slank «af Skuldre og Been». Dette ble notert i fangeprotokollen ved ankomst til Akershus festnings slaveri i 18. august 1813. Halvor var en uærlig fange som skulle arbeide i jern i sin «Leve Tiid». De neste 10-årene skulle han under flere navn dømmes og rømme mange ganger. Han ble omtalt i landets aviser i en 20-års periode. [1]


Del 1 Fra tukthus til slaveri

Historien om Halvor Tollevsen (1785 – 1859) fra Krossvegen under Fossheim i Bø er delt opp i 5 deler. Del 1 dekker perioden fra første forbrytelse i Bø til han rømmer fra slaveriet på Kongsvinger.

Tukthus i Christiania 1806

På ettervinteren 1806 kom Halvor til Svennung Aslaksen på Moland under Oterholt og ba om å få overnatte der. Han hadde med seg en kiste som det var et «Stue-Uhr» og 1 holk med «omtrent 1 Skjeppe Havre Meel» i. (1 skjeppe = 17,4 liter)

3 dager senere ble Halvor arrestert og forhørt første gang. I løpet av 1806 var Halvor Tollevsen og nær familie i mange forhør.

Svennung Aslaksen vitnet og fortalte at samme dag Halvor ble arrestert, kom Torbjørn Nordbøs dreng Kittil Olsen og hentet kista med stue uret. Og så kom Halvors 12 år gamle halvbror Anund og hentet holken med mel. Det var faren Tollev Nilsen Krossvegen som hadde sendt Anund for å hente holken. På den måten ble Halvors far også trukket inn i denne saken.

Det ble holdt flere ekstrating (forhør) før endelig dom falt 18. oktober hos sorenskriveren på Bjørndalen i Solum. [2]

Halvor Tollevsens forbrytelser etter egen tilståelse – tyverier fra:
1 Torstein Halvorsen på Nordbø, ½ tønne havre til 2 rdr (riksdaler) og et «Tjeld» (veggteppe) til 1 rdr
2 Einar Staurheim, et par sko til verdi 1 ort (1/4 rdr),
3 Torbjørn Svendsen Nordbø, en del mel og brød til verdi 1 ort 12 skilling
4 Tjostolv Torjusen Skomaker, et speil til verdi 4 skilling
5 Ingeborg Hansdtr Norbø, brennevin til verdi 8 skilling
Han dømmes til 3 måneders tukthusarbeid i Christiania samt å betale tilbake verdien av tyvgodset.

Tollev Nilsens forbrytelser – som ikke ble tilstått:
1 sammen med Johannes Sondresen Glenna ha stjålet 4 sekker høy, verdi 3 ort
2 tyveri fra presten Heidemark høy, verdi 8 skilling
3 tyvhugst av ved i prestens skog, verdi 1 rdr
4 medhjelper til sin sønn Halvors tyveri av mel.
Han dømmes til 3 måneders tukthusarbeid og å erstatte presten tapte verdier. [3]

Perioden 1807 – 1814 blir kalt barkebrødsperiode. Blokade og mangel på import av korn, kombinert med dårlig vær skapte hungersnød i Norge.

Slavearbeid på livstid 1813

Soldaten Halvor Tollefsen “Sem” fikk sin krigsrettsdom 30. juli 1813 og var først på slaveriet på Akershus festning før han ble flyttet til Konsvinger festnings slaveri 20. januar 1817.

Akershus festnings slaveri og arbeidsanstalt, Fangeprotokoll 1784-1817 (Ka 0002) [4]
Akershus Festnings Slaveri

Kongsvinger slaveri 1822

Slaven Halvor Tollevsen Sem rømte 6. januar 1822 fra Kongsvinger festning. Han hadde da på seg slavebukser og såkalt jernhelle (kule eller ekstra vekt) mellom beina. Han er født i øvre Telemark, 36 år gammel, 68 ½ tomme (180 cm) høy, har lysebrunt hår og lyseblå øyne. Han er velbygd, men ser skummel ut og mangler mellomste tann i munnen. Den som fanger denne personen får 5 spd av C. Rynning, p.t. Vagtmester-Lieutenant. Kongsvinger 9. august 1822.

Christiania Intelligentssedler 15. august 1822 [5]

Til tross for at slavene var belagt med jern var det ikke så få som greide å rømme. Det finnes en statistikk som viser at 110 menn og tre kvinner klarte å rømme fra straffeanstaltene her i landet i tidsrommet 1828 — 1840.

Det var ikke minst slaver som rømte. Når disse lenkede karene var i stand til det, skyldtes det den muligheten de hadde til samkvem med mennesker utenfor festningsmurene. Ifølge en forordning av 7. juni 1764 var det tillatt mot «moderat Betaling» å benytte slaver til arbeid for private i, eller i nærheten av, festningsbyen. [6]


Etter at Halvor rømte fra Kongsvinger gikk flukten via Bø til Ryfylke. Der skiftet han navn, men havnet snart i nye problemer.

Del 2 Ryfylke 1823 – 25


Link til personer i databasen:
Halvor Tollevsen Krossvegen
Tollev Nilsen Krossvegen
Svennung Aslaksen Moland

Fotnoter:
[1] Uærlig fange = fange uten ære – dømt for grove forbrytelser
[2] https://www.digitalarkivet.no/rg10311406230324
[3] En kar til ble dømt denne dagen: Hans Olsen Fossheims tilsto, sammen med Tollev Nilsen, å ha stjålet en sekk høy fra presten, verdi 8 skilling. Han dømmes til 2 måneders tukthusarbeid.
[4] Takk til Tom Larsen og Norsk Slektshistorisk Forening for fotografering av protokoll.
[5] https://www.nb.no/items/3f45105912389d5635ce68686da9ee52?page=0
[6] https://historier.no/historier/barbariske-dommer-og-om-slaver-og-fangejern/