Himmel eller helvete?

Helvete

Kirken brukte trusselen om helvete for å holde flokken samlet. Sjelen til de som ble nektet begravelse i vigslet jord havnet i helvete.

Både Kongen med lov (6-6-21) og Gud med kirkeritualet (kapittel IX) var tydelige på at «den som sig selv ombringer» «maa ej begravis enten i Kirken, eller paa Kirkegaard, med mindre hand giør det i Sygdom og Raseri.» [i] De som ble dømt for alvorlige forbrytelser og udøpte barn fikk heller ikke en kristelig begravelse. [ii]

Signe (6 år) druknet

20.2. 1727 ble 6 år gamle Signe funnet druknet i bekken ved Myre under Børte i Lunde. Foreldrene Lars Svennungsen og Margit Tollevsdtr tok dette selvsagt tungt. Signe var deres eneste barn. Mora Margit ga seg selv skylda for at Signe druknet. Vitner forklarte senere at Margit kom i tungsinn og var i ubalanse etter dette.

Mor Margit hengte seg

29.6. 1730 hengte Margit seg med beltet sitt i en takbjelke i låven på plassen Myre. Men hvor skulle de gjøre av den døde i sommervarmen?

2.8. kom saken opp på tinget på lensmannsgården Haugland i Bø.
«For at Examinere og pådømme Een sag angaaende Huusmanden Lars Myres Hustru Margit Tollefsdaatter, hvilchen afvigt 29 Juny skal have opængt sig self udj hendes paaboende pladses Ladehuus, og hvorledes derfore med hendes begrafvelse, i følge Louen forholde skal, alt i følge Veledle og Velbaarne Hr Amptmand Berghs Skriftelige Ordre og Bevilgning til dette Extra Tings holdelse af Dato 11 July 1730, som inden Retten blef oplæst»

Kristelig nok?

Enkemannen Lars Myre forklarte at de hadde levd et kristelig, Gudelig og skikkelig «lefnet», men at hun den siste tiden «ej var ved hendes fulde fornuft». Da de våknet ved siden av hverandre den morgenen hadde hun vært «mistrøstig i hendes Sind». Han leste som vanlig en morgen bønn for henne før han gikk inn i stua for å gjøre opp ild. Da han senere kom hjem fant han ikke kona si, så han gikk til naboplassen, også kalt Myre der Marte Olsdtr bodde. Og så til husbonden sin Johannes Børte. Men ingen hadde sett henne. Marte Olsdtr hadde gått hjem til Lars for å lete og kom så løpende til Børte og fortalte at hun hadde funnet Margit. Lars ble først glad. Men når han kom hjem fant han kona hengt på låven. Han varslet prest og lensmann.

Det var mange vitner som alle fortalte om det gudfryktige livet de hadde levd. Vitner som også fortalte om Margits tungsinn etter at Signe druknet, «ligesom hun icke hafd passed vel noch paa arme druchnede barn.»

«Indstillede ellers den sag udj Øfrigheden hænde saaledes om de kunde for got befinde saaledes at hans hustrue maatte blive bevilged at begraves udj Kirckegaard, og faae Christen jord.»

Dommen

«Dømbt og Afsagt – Eftterdj Lars Myre ved Femb sine Naboers Eenstemmige Eedelige vidnesbyrd fuldkommen har beviist, som acten udviiser, at hans hustroe Margit Tollefsdaatter, udj lang tiid haver gaaed udj hedes sinds u-rolige sværmodighed, og dend gandske Sommer hvercken har kunde giort sig self nogen til nytte, mens at hand stedse maatte gaaed og passed paa hende, for at paa-agte, det hun af mismodighed enten icke skulle falde i fortvilelse, om Guds hielp og forsiun, og skade andre, eller af frygt, at det maatte hinde, som siden er skeed og paafult, at hun i hendes sinds u-rolighed, skulle dræbe sig self, hand ej heller, nesten ved it u-forlignelig ægteskab mindre ved haard eller ond adfærd eller medfart, gived nogen slags aarsage eller anledning til, at hans hustroe, giort denne onde gierning paa sig self, mens heller trøsted og læst for hende. Alt saa finder Retten ej andet, end at Margit Tollevsdaatter, jo udj u-rolige tancker, og i hendes sinds u-taalmodighed giort dette self mord, og ophengt sig udj heneds Lade, hvor hun er bleven Død befunden,

Thi kiendes derfore for Rett at Margit Tollefsdaatter døde Legeme eftter saadanne omstændigheder maa til Christen jord bestædiges og needsættes saa og at der maa skee it Ceremonier over hende, som Louens 2de Baags 10 Capt 4 art bevilger, og saavit hendes Mand Lars Myres stand og vilkor det tillades vil.»

Gravlagt, men ikke jordfestet

Begravelsen til Margit ble ikke ført inn i kirkeboka. Det kan tyde på at hun ble gravlagt på kirkegården av nær familie uten prestens lovpålagt jordpåkastelse.

Link til personer i databasen:
Margit Tollevsdtr

[i] https://forum.arkivverket.no/topic/267573-begravelse-etter-selvmord/

[ii] https://bora.uib.no/bora-xmlui/bitstream/handle/1956/11266/magnussen-fosterbegravelser.pdf?sequence=1&isAllowed=y